Skip to main content
Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego złożony przez wierzyciela osobistego

Wstępny plan restrukturyzacyjny

Zanim złożymy wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, warto wiedzieć czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny, jakie elementy musi zawierać oraz kto ma obowiązek jego sporządzenia. Dokumenty ten jest o tyle ważny, że od jego treści niejednokrotnie zależy sukces restrukturyzacji.

Kiedy sporządza się wstępny plan restrukturyzacyjny

Wstępny plan restrukturyzacyjny należy złożyć razem z wnioskiem o otwarcie:

  • przyśpieszonego postępowania układowego
  • postępowania układowego
  • postępowania sanacyjnego.

Z obowiązku sporządzenia wstępnego planu restrukturyzacyjnego, zwolniony jest wierzyciel, który składa wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Z obowiązku tego nie jest już zwolniony kurator dłużnika, który występuje o otwarcie postępowania sanacyjnego.
Należy pamiętać, że obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzeniu układu również wymaga sporządzenia wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Ustawa jednoznacznie wskazuje, że obwieszczenia dokonuje się dopiero po sporządzeniu:

  • spisu wierzytelności
  • spisu wierzytelności spornych
  • wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Wstępny plan restrukturyzacyjny sporządzany jest przez dłużnika. Jak pisaliśmy już o tym, od jego treści niejednokrotnie zależy sukces restrukturyzacji. Dlatego przy sporządzaniu wstępnego planu restrukturyzacyjnego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Wstępny plan restrukturyzacyjny elementy

Wstępny plan restrukturyzacyjny musi zawierać co najmniej:

  • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika – z doświadczenia wynika, że nigdy nie ma jednej przyczyny trudnej sytuacji ekonomicznej. Wspólne dla wszystkich przedsiębiorców jest to, że przyczyn te mogą mieć charakter wewnętrzy jak i zewnętrzny. Wewnętrzne przyczyny mogą wynikać na przykład w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem – zbyt duża liczba pracowników. Zewnętrze przyczyny to oczywiście czynniki niezależne od dłużnika, na przykład pandemia i zmniejszenie w związku z nią zamówień. W tej części wstępnego należy dokładnie wyjaśnić, jakie konkretne przyczyny wstąpiły, które doprowadziły do tego, że sytuacji ekonomiczna dłużnika jest trudna. Im bardziej dogłębna analiza, tym łatwiej jest sprostać dalszym częściom elementom;

 

  • wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów – ta część nawiązuje do analizy trudnej sytuacji. Skoro więc wiemy jakie są przyczyny powstania trudnej sytuacji ekonomicznej, to w tej części musimy wskazać, jak zamierzamy im zaradzić oraz jakie są związane z nimi koszty. Pamiętajmy, że celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Więc w tej części wskazujemy wszelkie działania, które pozwolą zapobiec upadłości. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby działania te nawiązywały do propozycji układnych. I ważna sprawa, która w praktyce często umyka przedsiębiorcom – przy każdym z środków restrukturyzacyjnych należy wskazać jego koszt. Tak więc, jeżeli przedsiębiorca zamierza dokonać redukcji etatów, to musi wskazać jaki będzie związany z tym koszt;

 

  • wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych – ta cześć jest kontynuacją części drugiej. Z tym że w niej musimy przygotować harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych. Oczywiście ustawodawca nie wymaga, aby harmonogram ten wskazywał konkretne daty wdrożenia środka. Bardziej istotne jest to, aby harmonogram był on skorelowany z planem wydatków związanych z wdrożeniem plany restrukturyzacyjnego;

 

  • sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku. Jeżeli dłużnik nie może załączyć sprawozdania, musi podać przyczynę jego niezałączenia.

Pamiętajmy, wstępny plan restrukturyzacyjny ma nie tylko pomóc nadzorcy w momencie sporządzania przez niego planu restrukturyzacyjnego. Jest to dokument, z którym ma prawo zapoznać się każdy z wierzycieli – a to oni przecież decydują o tym czy zagłosować za propozycjami układowymi, czy przeciwko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *