Skip to main content

Dzień układowy

W postępowaniu o zatwierdzenie układu wyznaczenie dnia układowego jest bardzo istotny. O dniu
układowym pisaliśmy już tutaj. W niniejszym wpisie, rozwiniemy temat dnia układowego oraz
podpowiemy jak go właściwe wyznaczyć.

Dzień układowy co to:

Dzień układowy to data, który dzieli wierzytelności na te powstałe przed tą datą i one są objęte
układem oraz na te które powstały w dniu układowym i po tym dniu. Te ostatnie nie są objęte
restrukturyzacją, muszą być regulowane na bieżąco.

Jak wyznaczyć dzień układowy

Zgodnie z przepisami, dzień układowy przypada nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień
przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Zapis ten oznacza, że pomiędzy dniem układowym
a złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu nie może upłynąć więcej niż trzy miesiące. Z drugiej jednak
strony inny przepis stanowi, że skutki obwieszenia dnia układowego wygasają, jeżeli w terminie czterech
miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia dłużnik nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu.
Brak konsekwencji ustawodawcy, wymusza, aby standardem było wyznaczanie dnia układowego na
miesiąc przed jego obwieszczeniem, wówczas dłużnik będzie miał możliwość wykorzystania pełnego
okresu ochronnego i zdąży złożyć wniosek o zatwierdzenie układu.

Obwieszczenia o dniu układowym

Obwieszczenia dokonuje doradca restrukturyzacyjny, z którym dłużnik zawarł umowę o sprawowanie
nadzoru nad przebiegiem postępowania. Dopiero od dnia obwieszczenia, dłużnik objęty jest ochroną.
Postępowania egzekucyjne zawieszane są z mocy prawa. Obowiązuje zakaz wszczynania nowych
postępowań egzekucyjnych, wykonywania postanowień o zabezpieczeniu roszczeń, czy wreszcie
wypowiadania niektórych z umów.

Obwieszczenie o dniu układowym – kiedy jest nieodpuszczalne

Przepisy przewidują sytuację, w której dokonanie obwieszczenia o dniu układowym jest niedopuszczalne.
I tak, jeżeli w ciągu ostatnich dziesięciu lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w
którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo w ciągu ostatnich dziesięciu lat
umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy
umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli, nadzorca układu
odmawia dokonania obwieszczenia.
Nadzorca układu ma obowiązek pisemnie uzasadnić odmowę dokonania obwieszczenia. A to dlatego,
że na odmowę dłużnikowi przysługuje skarga do sądu restrukturyzacyjnego. Skargę to dłużnik
powinien wnieść w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu odmowy. Należy pamiętać, że skargę
wnosi się do nadzorcy układu. Nadzorca układu w terminie trzech dni przekazuje ją do sądu
restrukturyzacyjnego i uzasadnieniem.

Jeżeli nadzorca układu uwzględnia w całości skargę to oczywiście nie jest ona przekazywana do sądu
restrukturyzacyjnego. Nie mniej nadzorca układu ma obowiązek zawiadomić dłużnika o uwzględnieniu
skargi.

Czy skutki obwieszczenia mogą być uchylone

Skutki obwieszczenia mogą być uchylone w każdym czasie, o ile wystąpią ku temu przesłanki.
Sąd uchyla skutki, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub gdy zostaną ujawnione
okoliczności uzasadniających odmowę nadzorcy układu do dokonania obwieszczenia. Pokrzywdzenie
wierzycieli jest kategorią bardzo nieścisłą. Można do niej zaliczyć np. sytuację, w której brak jest szans
na zawarcie układu a przeciwko dłużnikowi prowadzone są zaawansowane czynności egzekucyjne. W
Z wnioskiem o uchylenie może wystąpić wierzyciela, dłużnik a także lub nadzorcy układu.
Na postanowienie o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie.

Uchylenie skutków obwieszczenia dnia układowego – co dalej

Prawomocne postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków obwieszczenia oznacza, że
zawieszone egzekucje mogą być podjęte, umowy mogą być wypowiedziane. Nie oznacza to jednak,
że całe postępowanie uznaje się za zakończone. Uchylone są bowiem skutki związane z
obwieszczeniem. Innymi słowy, postępowanie wciąż trwa, propozycje układowe mogą być poddane
pod głosowanie a po ich przyjęciu dłużnik może złożyć wniosek o zatwierdzenie układu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *