Skip to main content

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jest to jeden z czterech rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. Dzięki swojej prostocie oraz
szybkości cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Wielu jednak wciąż nie może podjąć
decyzji co do tego postępowania. Poniżej przedstawiamy i opisujemy kolejne etapy postępowania o
zatwierdzenie układu.

Umowa z doradcą restrukturyzacyjnym

Początek postępowania o zatwierdzenie układu zaczyna się od wyboru przez dłużnika doradcy
restrukturyzacyjnego, który w postępowaniu o zatwierdzenie układu będzie pełnił funkcję nadzorcy
układu. Po wyborze, konieczne jest zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem
postępowania o zatwierdzenie układu. Co do zasady, doradca restrukturyzacyjny zaczyna pełnić
funkcję nadzorcy układu od dnia podpisania umowy. Głównymi zadaniami nadzorcy układu są w
szczególności:
 sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania,
 kontrola zgodnością działań dłużnika z prawem oraz
 służenie dłużnikowi fachową wiedzą w toku tego postępowania.

Spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych i wstępny plan restrukturyzacyjny
Kolejnym etapem jest sporządzenie przez dłużnika spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych
oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Sąd to trzy bardzo ważne dokumenty. To na ich
podstawie pracuje nadzorca układu a wierzyciele poznają tak naprawdę sytuację finansową dłużnika,
a więc podejmują decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia układu. Dokumenty te, dłużnik powinien
sporządzić i przekazać nadzorcy układu jeszcze przed obwieszeniem dnia układowego.

Obwieszczenie o dniu układowym

To bardzo istotny etap w postępowaniu o zatwierdzeniu układu. Dla dłużnika to dzień, w którym
rozpoczyna się ochrona dłużnika i jego majątku – oczywiście w zakresie wskazanym ustawą. Dla
dłużnika to również moment, od którego następuje liczenie czteromiesięcznego okresu na złożenie
wniosku o zatwierdzenie układu. Wielu dłużników mylnie zakłada, że to od tego dnia rozpoczyna się
praca z propozycjami układowymi. Nic bardziej mylnego. Doświadczenie uczy, że prac nad
propozycjami układowymi powinny być rozpoczęte znacznie wcześnie. W zasadzie, na dzień
obwieszczenia o dniu układowym, dłużnik powinien mieć już gotowe propozycje dla wierzycieli, tak
aby niezwłocznie po obwieszczeniu rozpocząć samodzielne zbieranie głosów wierzycieli.

Głosowanie nad układem

Aby głosowanie nad układem było skuteczne, należy pamiętać o dwóch regułach. Pierwsza,
propozycje układowe muszą być odpowiednie dla wierzycieli. Dlatego tak ważne są rozmowy z
wierzycielami, szukanie kompromisu. Po drugie, konieczne jest nadzorowanie, aby wierzyciele odwali
ważne głosy. Doświadczenie pokazuje, że wielu wierzycieli, mimo że wyrażają zgody na propozycje
układowe to, oddają nieważne głosy. A te skoro są nieważne, to nie wywołują żadnych skutków.

O zasadach głosowania i na co zwrócić uwagę aby wierzyciel oddał ważny głos, będziemy jeszcze
pisali szerzej.
Ten etap jest ważny również dla dłużnika z jeszcze jednego powodu. Może się okazać w jego toku, że
dłużnik nie ma szans na restrukturyzację, więc będzie musiał rozważyć inne warianty przewidziane
prawem.

Stwierdzenie przyjęcia układu

Po zakończeniu zbierania głosów, nadzorca układu podlicza głosy. Bada, czy głosy zostały oddane
ważnie a także czy zostały uzyskane wymagane przez prawo większości. To jest, większość osobową i
kapitałową. O większości osobowej i kapitałowej jeszcze napiszemy, ponieważ zrozumienie zasad
liczenia głosów jest o tle ważna, że niejednokrotnie decyduje o przyjęciu układu. Stwierdzenia
przyjęcia układu dokonuje nadzorca układu.

Zatwierdzenie układu

Po stwierdzeniu przez nadzorcę układu przyjęcia układu, dłużnik składa wniosek o jego zatwierdzenie
przez sąd. Na tym etapie sąd będzie badał, czy nie został przekroczony próg 15 % wierzytelności
spornych. Sąd również będzie badał, czy układ nie narusza prawa lub nie zachodzi przesłanka
oczywistego nie wykonywania układu. Sąd może również odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli jego
warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciwko niemu i zgłosili zastrzeżenia.

Wykonywanie układu

Po zatwierdzeniu przez sąd układu, dłużnik rozpoczyna jego wykonywanie. Temu etapowi również
poświecimy odrębny wpis, ponieważ układ może być uchylony. Warto, aby każdy dłużnik, wiedział,
jakich czynności nie podejmować lub odwrotnie, jakie są jego obowiązki, aby nieprzychylni mu
wierzycieli nie doprowadzili do uchylenia układu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *