Skip to main content
Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Rada wierzycieli jest jednym z organów postępowania upadłościowego. Może zostać ona powołana ale nie musi. W tym ostatnim przypadku, jej kompetencje będzie wykonywał sędzia komisarz.

Powołanie rady wierzycieli

Radę wierzycieli ustanawia sędzia – komisarz o ile uzna to za potrzebne. Również sędzia – komisarz powołuje i odwołuje jej członków. Rada wierzycieli może być ustanowiona również na wniosek:

    • upadłego,
    • co najmniej trzech wierzycieli  lub wierzyciela albo wierzycieli mających łącznie co najmniej piątą część sumy wierzytelności z wyłączeniem wierzycieli o których mowa w art. 116 ustawy prawo restrukturyzacyjnego oraz co do zasady, wierzycieli, którzy nabyli wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości (ale to tylko co do zasady).

Rada wierzycieli składa się z pięciu członków oraz dwóch zastępców. Może się ona składać również z trzech członków, jeżeli liczba wierzycieli jest mniejsza niż siedem. Przy czym, członkowie i zastępcy są powoływani tylko spośród wierzycieli będących uczestnikami postępowania. Wierzyciel może nie przyjąć obowiązków członka rady lub jego zastępcy.

Członków rady wierzycieli powołuje i odwołuje sędzia  – komisarz.

Członka rady może wskazać również wierzyciel lub wierzyciele ale nie wszyscy. Muszą oni posiadać co najmniej piątą cześć sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania. Spośród wierzycieli zostali wyłączeni, ci o których mowa w art. 116 ustawy prawo restrukturyzacyjne oraz do co zasady wierzycieli, którzy nabyli wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości (ale to tylko co do zasady).

Zmiany składu rady wierzycieli

Prawo upadłościowe dopuszcza również sytuację zmiany składu rady wierzycieli. Zmiana jest realizowana poprzez odwołanie danego członka rady przez sędziego – komisarza. Postanowienie o odwołaniu jest niezaskarżalne. Ale, jeżeli przyczyną odwołania jest niespełnianie przez członka rady należycie obowiązków, to takie postanowienie podlega zaskarżeniu. Przesłanką odwołania jest nienależyte pełnienie przez członka rady obowiązków.

W przypadku gdy, wniosek o zmianę składu rady  wierzycieli składa wierzyciel lub wierzyciele posiadający co najmniej piątą cześć sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania (nie dotyczy to wierzycieli o których mowa w art. 116 ustawy prawo restrukturyzacyjne oraz co do zasady wierzycieli, którzy nabyli wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości), to sędzia – komisarz jest zobowiązany uwzględnić wniosek i odwołać tego członka rady.

Jeżeli rada wierzycieli nie została ustanowiona, to jak już wspomniałam, jej czynności podejmuje sędzia – komisarz. Chyba, że rada wierzycieli nie wykonuje swoich czynności w terminie wyznaczonym przez sędziego – komisarz lub w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia jej przez syndyka zgody na określony sposób likwidacji nie podejmie uchwały.  W tej ostatniej sytuacji, pomimo ustanowionej rady wierzycieli, jej czynności będą podejmowane przez sędziego – komisarza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *