Skip to main content
Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego złożony przez wierzyciela osobistego

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego złożony przez wierzyciela osobistego

We wpisie dotyczącym formalnych warunków wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, wskazałam, że wniosek taki może złożyć również wierzyciel osobisty niewypłacalnej osoby prawnej. Na marginesie wspomnę, że jest to jedyne postępowanie, które może być zainicjowane przez wierzyciela osobistego.

Wobec kogo wierzyciel osobisty może złożyć wniosek?

Legitymację do złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego ustawodawca przyznał wierzycielowi osobistemu ale tylko wobec:

– dłużnika niewypłacalnego (niewypłacalnego w rozumieniu ustawy prawo upadłościowe) i

– dłużnika, który jest jednocześnie osobą prawną a więc już nie wobec np. spółki osobowej, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

Jakie wymogi formalne powinien spełniać wniosek?

Oprócz elementów, które są wymagane dla każdego pisma procesowego, wierzyciel osobisty we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego musi wskazać:

  1. dane dłużnika (firma dłużnika, numer KRS lub inne dane umożliwiające identyfikację dłużnika, adres siedziby dłużnika, imiona i nazwiska reprezentantów dłużnika, likwidatora jeżeli jest ustanowiony)
  2. miejsca w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,
  3. okoliczności uzasadniające wniosek;
  4. uprawdopodobnienie wierzytelności.
  5. informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

a) dłużnik zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
b) dłużnik osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub
c) sumy aktywów bilansu dłużnika, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Informacje o których mowa w pkt. 5, wierzyciel osobisty musi wskazywać od  01 stycznia 2020 r. Brak któregokolwiek z elementów jest brakiem formalnym, podlegającym uzupełnieniu po wezwaniu przez sąd.

Co w przypadku, gdy wierzyciel nie posiada informacji o majątku lub przedsiębiorstwie dłużnika? Oczywiście można by zażądać informacji od dłużnika, jednak rozwiązanie to z góry skazane jest raczej na niepowodzenie. Drugą opcją jest zawarcie przez wierzyciela osobistego we wniosku, żądania ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego albo tymczasowego zarządcy. To ostatnie rozwiązanie, z punktu widzenia procesowania wniosku wydaje się być bardziej skuteczne, nie mniej wierzyciel musi liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Opłata od wniosku

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wierzyciel zobowiązany jest uiścić opłatę w kwocie 1000 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *