Skip to main content
upadłość konsumencka małżonków

Upadłość konsumencka małżonków

upadłość konsumencka małżonków warszawaWpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na stosunki majątkowe małżeńskie to bardzo często poruszany temat na konsultacjach z naszymi klientami. Zasadą jest, że każdy z małżonków zachowa swój majątek nabyty przed zwarciem związku małżeńskiego. Majątek nabyty w trakcie trwania związku małżeńskiego, tylko wówczas ,  gdy przed zawarciem małżeństwa została zawarta umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową. W pozostałych sytuacjach sprawa już nie jest tak klarowana. W przypadku pytań i niejasności zapraszamy do kontaktu.

Cały majątek wspólny małżonków wejdzie do masy upadłości w następujących przypadkach:

Upadłość konsumencka a brak wspólności majątkowej

Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, między nimi powstaje rozdzielność majątkowa, jednak majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości a jego podział jest niedopuszczalny. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu – komisarzowi.

Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa

Jeżeli  małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową umową majątkową lub umową majątkową ograniczyli wspólność majątkową w okresie krótszym niż 2 lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, to umowa taka będzie bezskuteczna w stosunku do masy upadłości.

Jeżeli, rozdzielność majątkowa małżonków została ustanowiona na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, to ustanowiona rozdzielność będzie bezskuteczna w stosunku do masy, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na 2 lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli rozdzielność majątkowa powstała z mocy prawa w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wyniku rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, to będzie ona bezskuteczna w stosunku do masy, chyba że pozew lub wniosek w sprawie został złożony co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Bezskuteczność w stosunku do masy  

Bezskuteczność w stosunku do masy upadłości oznacza, że składniki majątkowe wchodzące do wspólności przed powstaniem rozdzielności majątkowej traktuje się tak, jakby były nadal objęte wspólnością a więc wchodzą one do masy upadłości. Syndyk może żądać przekazania do masy przedmiotów, które w wyniku podziału przypadły drugiemu z małżonków o ile jeszcze do niego należą. W przypadku nabycia przez małżonków rzeczy, praw majątkowych lub innych praw po powstaniu między nimi rozdzielności majątkowej, bezskuteczność ustanowienia rozdzielności majątkowej oznacza, że co do zasady prawa te uważa się za wchodzące w skład wspólności.

Upadłość konsumencka małżonków – podsumowanie

Natomiast, na pytanie, co nie wejdzie do masy, należy odpowiedzieć, że do masy upadłości nie wejdzie udział małżonka jeżeli pomiędzy małżonkami istniał ustrój rozdzielności majątkowej od początku trwania małżeństwa, jeżeli umowa rozdzielności majątkowej  została zawartej co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli rozdzielność majątkowa między małżonkami powstała na mocy orzeczenia sądu, z mocy samego prawa co najmniej rok przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ WZÓR

 

One thought to “Upadłość konsumencka małżonków”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *