Skip to main content
Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność nie tylko za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. Odpowiadają oni również wobec spółki za wyrządzoną jej szkodę.

Przesłankami tej odpowiedzialności są:

  • wyrządzenie szkody, którą należy rozmieć jako każdy uszczerbek w majątku spółki, bez względu na to czy ma on postać szkody rzeczywistej czy też utraconych korzyści (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 09 lutego 2918 r., sygn. akt I CSK 246/17)
  • szkoda musi być wyrządzona przez działanie lub zaniechanie,
  • działanie lub zaniechanie muszą być sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy, chyba że członek zarządu nie ponosi winy. Sprzeczność z prawem należy rozumieć jako naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących a nie tylko wynikających z kodeksu spółek handlowych. Działanie lub zaniechanie musi być sprzeczne z postanowieniami umowy, co oznacza, że działanie lub zaniechanie sprzeczne z uchwałą organów spółki nie będzie skutkować odpowiedzialnością w trybie art. 293 § 1 ksh.

Odpowiedzialność tą ponoszą również członkowie rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator. Jeżeli szkoda została wyrządzona wspólnie, to odpowiedzialność tych osób jest solidarna.

Ale uwaga, należy pamiętać, że dochodzenie roszczenia o naprawienia szkody w trybie art. 293 ust. 1 ksh wymaga uchwały wspólników. Uchwały takiej nie wymaga powództwo wytoczone przez syndyka, ale o tym była już mowa (http://kancelariawroblewska.pl/uprawnienie-syndyka-do-wytoczenia-powodztwa-przeciw-czlonkowi-zarzadu-o-naprawienie-szkody/).

Spółka może wytoczyć powództwo o naprawienie szkody w ciągu roku. Termin ten należy liczyć od dnia ujawnienia czynu, którym wyrządzono szkodę. Po upływie terminu rocznego, powództwo może wnieść każdy ze wspólników

Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *