Skip to main content
jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym, które składa się na formularzu urzędowym. Jego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2276). Elementy, które powinien zawierać określa natomiast ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 j.t. wraz z późn. zm). Zapraszamy do zapoznania się z treścią niniejszego artykułu, gdzie wyjaśnimy Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką.

Elementy wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację
  2. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
  3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
  4. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
  5. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
  6. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
  7. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
  8. oświadczenie dłużnika, czy zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 2 i 3.

Przyczyny upadłości konsumenckiej

Przepis ustawy wymaga, aby dłużnik wskazał okoliczności, które uzasadniają wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz je uprawdopodobnił. Innymi słowy, należy wskazać jakie okoliczności, zdarzenia spowodowały, że konsument stał się niewypłacalny. I jeszcze ważna informacja z punktu widzenia wypełniającego wniosek: uprawdopodobnienie oznacza, że sąd nie może wymagać od dłużnika udowodnienia okoliczności na które się powołuje, dłużnik musi je tylko uprawdopodobnić. Uprawdopodobnić okoliczności skutkujące niewypłacalnością konsumenta można dokonać w dowolnej formie, np. za pomocą notatek, zapisków z pamiętnika (nawet prowadzonego przez dłużnika), pisemnych oświadczeń osób trzecich, surogatów dokumentów.

Pomocne orzecznictwo

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że okoliczności, zdarzenia zostały uprawdopodobnione, jeżeli sąd orzekający nabierze przekonania, iż prawdopodobnie tak było lub jest. Strona postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może więc powoływać zarówno dowody, dowody nie dające pewności, jak i inne środki, które w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego nie są dowodami (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniach z  dnia 9 września 1961 r., 4 CZ 54/61, OSPiKA 1962, poz. 289 i z dnia 13 lipca 1966 r., II CZ 74/66, OSPiKA 1967, nr 3, poz. 68, z dnia 11 sierpnia 2005 r., III CNP 4/05, OSNC 2006, nr 1, poz. 16). Uwaga, zatajenie jakiś dokumentów a ich późniejsze ujawnienie w toku postępowania, może mieć negatywne konsekwencje dla dłużnika – umorzenie postępowania upadłościowego, bez szans na oddłużenie, a niekiedy również odpowiedzialność karna.

Uzasadnienie wniosku

W uzasadnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy również wskazać, że nie zachodzą negatywne przesłanki do ogłoszenia upadłości (np. że w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o upadłość konsumencką, dłużnik, mając taki obowiązek  wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości). A jeżeli przesłanki negatywne w danej sprawie zachodzą, to należy wskazać, że zachodzą względy słuszności lub zasady humanitaryzmu, które przemawiają za ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Niezbędny wykaz majątku z wyceną

Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, oznacza że należy wskazać cały majątek jaki konsument posiada, również udziały w prawie współwłasności ruchomości / nieruchomości. Zatajenie przez dłużnika jakiegoś składnika majątku, może doprowadzić  do oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przepis stanowi, że sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.  Przepis wymaga, aby dłużnik wskazała szacunkową wycenę składników majątku, oznacza to, że wystarczające jest wskazanie wartości ustalonej np. na podstawie cen z ogłoszeń zawartych na portalach internetowych.

Bardzo ważni wierzyciele

Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. W spisie  tym należy dokładnie zindywidualizować wierzycieli poprzez podanie ich imienia i nazwiska (jeżeli jest ona osobą fizyczną), firmy (jeżeli jest on osobą prawną) oznaczenia miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy oraz podanie innych danych wymaganych przez przepisy postępowania cywilnego, tj. PESEL lub NIP numer w Krajowym Rejestrze Sądowym a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze. Przy ustalaniu spisu wierzycieli dobrze by było załączenie również zaświadczeń wierzycieli wskazujących stosunek prawny z którego wierzytelność wynika, termin zapłaty oraz wysokości zobowiązania. Zaświadczenie to będzie tym bardziej wymagane, gdy z posiadanej przez nas dokumentacji wynika, że ostatni dokument stwierdzający istnienie i wysokość wierzytelności jest sprzed  kilku lat.

Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności. Chodzi o wskazanie tych z wierzytelności, co do których dłużnik nie uznaje obowiązku zapłaty, np. dłużnik kwestionuje zasadność wierzytelności co do części wskazanej przez wierzyciela kwoty. Przy wierzytelnościach spornych należy wskazać zakres w jakim kwestionowane jest istnienie wierzytelności.

Oświadczenie dłużnika jest istotne

Oświadczenie dłużnika, czy w stosunku do niego zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 ustawy prawo upadłościowe, czyli oświadczenie dłużnika, że w okresie 10 lat przed zgłoszeniem wniosku w stosunku do niego:

1) nie prowadzono upadłości konsumenckiej, która została zakończona umorzeniem postępowania z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

2) nie został uchylony ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli na podstawie przepisu art. 49120  ustawy prawo upadłościowe,

3) nie zachodzi okoliczność tego rodzaju, że dłużnik nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, mimo że był do tego zobowiązany,

4) nie wydano prawomocnego orzeczenia uznającego czynność prawną dłużnika za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,

5) nie prowadzono postępowania upadłościowego, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

Opłata za wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nie należy zapominać o opłaceniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opłata ta stanowi opłatę podstawową o której mowa w ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 j. t. wraz z późn. zm.). Obecnie wynosi ona 30 zł. Opłaty można dokonać albo przelewem na rachunek bankowy sądu . Potwierdzenie dokonania opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy dołączyć do wniosku.

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie poruszonego zagadnienia: Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ WZÓR

One thought to “Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *