Skip to main content

Przygotowana likwidacja (pre pack)

W przygotowanej likwidacji, to sam dłużnik poszukuje nabywcy i uzgadnia warunki sprzedaży. Znalezienie kontrahenta jeszcze przed ogłoszeniem upadłości dłużnika, ma swoje zalety. Przygotowana likwidacja pozwalana na znaczne skrócenie okresu likwidacji zadłużonego przedsiębiorstwa. Skrócenie czasu likwidacji przedsiębiorstwa to lepsze zaspokojenie wierzycieli, to zmniejszanie kosztów postępowania upadłościowego, to nabycie przez inwestora przedsiębiorstwa ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej, bez zobowiązań

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika może być złożony przez podmioty, które są uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Wniosek, może być złożony razem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Przedmiotem wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży może być:

a) Przedsiębiorstwo dłużnika,
b) Zorganizowana cześć przedsiębiorstwa dłużnika,
c) Składniki majątkowe stanowiące znaczną cześć przedsiębiorstwa dłużnika.
Przedmiotem pre packu nie mogą być składniki majątku, które są objęte zastawem rejestrowym, jeżeli umowa o ustanowieniu zastawu rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż w drodze przetargu publicznego prowadzonego przez notariusza lub komornika. Nie dotyczy to sytuacji, w której zastawnik wyrazi zgodę na objęcie przygotowaną likwidacją przedmiotu zastawu. Zgodę taka należy dołączyć do wniosku.

Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży należy również załączyć:
a) Opis i oszacowanie składnika sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych,
b) Warunki sprzedaży składnika, które muszą zawierać, co najmniej cenę oraz nabywcę,
c) Dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu, jeżeli wydanie przedsiębiorstwa nabywcy ma nastąpić z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika.
Rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży sąd może:
a) albo ogłosić upadłość dłużnika i zatwierdzić warunki sprzedaży w pre pack,
b) albo ogłosić upadłość dłużnika i oddalić wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży – odwrotna sytuacja jest niedopuszczalna, ponieważ wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży jest elementem wniosku o ogłoszenie upadłości, nie ma charteru samoistnego.

Cena sprzedaży w pre pack

Co do zasady cena sprzedaży nie może być niższa niż cena oszacowania. Cenę ustala sąd na podstawie dowodu opinii biegłego. Wymóg ceny oszacowania dotyczy sytuacji, gdy nabywcami składnika są: małżonek dłużnika, przysposobiony, przysposabiający, krewny lub powinowaty w linii prostej, krewny lub powinowaty w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, osoba pozostająca z upadłym w faktycznym związku, prowadząca z upadłym wspólnie gospodarstwo domowe.

Podobnie, gdy nabywcą jest spółka a upadły jest w tej spółce członkiem zarządu, jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem.

Cena oszacowania będzie obowiązywała również w przypadku, gdy nabywcą ma być spółka, w której małżonek dłużnika, jego krewny lub powinowaty w linii prostej, krewny lub powinowaty w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, osoba pozostająca z upadłym w faktycznym związku, osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe albo przysposobiony lub przysposabiający są członkami zarządu lub jedynymi wspólnikami lub akcjonariuszami.

W przypadku, gdy upadłym jest spółka lub osoba prawna, to wymóg ceny oszacowania dotyczy jej wspólników, reprezentantów lub ich małżonków, jak również spółek powiązanych, ich wspólników, reprezentantów lub małżonków tych osób.

Cena oszacowania dotyczy również sytuacji, gdy nabywcą jest inna spółka a jedna z nich jest spółką dominującą w stosunku do upadłego i drugiej strony czynności.

Wymóg ceny oszacowania w przypadku ww. podmiotów został wprowadzony przez ustawodawcę w celu ochrony interesów wierzycieli, transparentności sprzedaży składników masy. Dlatego, wnioskodawca i potencjalny nabywca są zobowiązani do złożenia oświadczenia, co do braku pokrewieństwa, powiązań, o których mowa powyżej.

Przesłanki uwzględnienia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży

Sąd zatwierdzi warunki sprzedaży, jeżeli zaproponowana cena nabycia jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym. Szacowaną kwotę z likwidacji masy należy pomniejszyć o koszty związane z likwidacją majątku. Innymi słowy, sąd dokonuje analizy ekonomicznej. Analiza ta powinna doprowadzić do wniosku, że przygotowana likwidacja jest korzystniejsza. Sztandarowym przykładem korzyści będzie większe zaspokojenia wierzycieli niż planowana likwidacja masy w toku postępowania upadłościowego. Decydująca jest więc przesłanka ekonomiczna.

Jeżeli cena nabycia jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym, to sąd może zatwierdzić warunki sprzedaży. Ponadto, za transakcją tą musi przemawiać ważny interes społeczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika. Dla przykładu wskaże, że ważnym interesem społecznym będzie szybsze zaspokojenie wierzycieli, przy nieznacznej różnicy w zaspokojeniu ich wierzytelności. Przygotowana likwidacja może również być źródłem środków niezbędnych dla postępowania upadłościowego, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony z powodu braku wystarczających środków w majątku dłużnika.

Przez koszty postępowania należy rozumieć wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości. W szczególności będą to: wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy, wynagrodzenia osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń tych osób, wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty archiwizacji dokumentów upadłego, korespondencji, ogłoszeń, podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości.

Zatwierdzenie warunków sprzedaży w ramach pre pack i umowa sprzedaży

Zatwierdzenie warunków sprzedaży następuje w formie postanowienia. W postanowieniu tym sąd określa co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży. Jeżeli do wniosku o ogłoszenie upadłości został załączony projekt umowy, to w postanowieniu sąd może się odwołać także do warunków zawartych w tym projekcie.
Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przysługuje zażalenie. Legitymację do złożenia zażalenia przysługuje wnioskodawcy a w przypadku postanowienia uwzględniającego warunki sprzedaży każdemu wierzycielowi. Zażalenie należy złożyć w terminie tygodnia od dnia jego obwieszczenia w Rejestrze.

Umowę sprzedaży zawiera syndyk na warunkach określonych w postanowieniu w terminie nie późniejszym niż trzydzieści dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia. Zaakceptowane przez sąd warunki sprzedaży mogą przewidywać również inny termin.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest wpłata przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub jej wydanie syndykowi jeżeli wcześniej została złożona do depozytu. W terminie przewidzianym na zawarcie umowy sprzedaży syndyk może złożyć wniosek o uchylenie lub zmianę warunków sprzedaży, jeżeli po wydaniu postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość przedmiotu sprzedaży.

Sprzedaż dokonana w ramach przygotowanej likwidacji ma skutki sprzedaży upadłościowej (egzekucyjnej).

Wydanie nabywcy przedsiębiorstwa następuje niezwłocznie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości o ile do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży był załączony dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu. Do czasu uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży nabywca zarządza nabytym majątkiem tylko w granicach zwykłego zarządu i na własne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku uchylenia postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży, nabywca jest zobowiązany do zwrotu przedsiębiorstwa syndykowi albo dłużnikowi. Wydanie nabywcy ceny następuje na jego wniosek. Dłużnik lub syndyk mogą złożyć wniosek o zatrzymanie ceny w depozycie na kolejne dwa tygodnie potrzebne do złożenia wniosku o zabezpieczenie powództwa o odszkodowanie. Jeżeli taki wniosek nie zostanie złożony, sąd niezwłocznie postanowi o wydaniu ceny z depozytu, chyba że został złożony wniosek o zabezpieczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *