Skip to main content

Upadłość konsumencka

upadłość konsumencka kancelaria warszawaKancelaria świadczy wyspecjalizowaną praktykę w zakresie postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Przeprowadzamy analizę sytuacji prawno – finansowej osoby fizycznej, planującej złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Analiza ta obejmuje:

 • ustalenie, czy występują przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • ustalenie konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenta na sytuację prawno – majątkową dłużnika i jego rodziny,
 • wykluczenie podstaw do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • ustalenie masy upadłości konsumenckiej,
 • ustalenie wstępnych kosztów postępowania upadłościowego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości  konsumenckiej, a także przewidziane ustawą prawo upadłościowe środki zaskarżenia na rozstrzygnięcia sprzeczne z interesem konsumenta. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można wypełnić samemu. Z uwagi na jego złożoność sugerujemy skorzystanie z pomocy specjalisty.

Doradztwo prawne i reprezentacja

Reprezentujemy naszych Klientów  zarówno w toku postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jak i po jej ogłoszeniu kontrolując czynności syndyka.
Świadczymy pomoc prawną zarówno na rzecz dłużników jak i wierzycieli krajowych.

Proszę pamiętać, że nasza kancelaria jest zawsze gotowa do pomocy prawnej nawet w trudnych sprawach upadłości konsumenckiej. Można polegać na naszym doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

ZAMAWIAM KONSULTACJĘ

Upadłość konsumencka nie jest nową instytucją prawa, gdyż została wprowadzona ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1572). Ustawodawca założył, że możliwość oddłużenia osób osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie dobrym rozwiązaniem. Trudno się nie zgodzić z tym założeniem, jednak nawet po kilku latach od wejścia w życie ustawy wiele osób nadal nie wie na czym polega upadłość konsumencka.

Początkowo przesłanki ogłoszenia upadłości były zbyt restrykcyjne, a koszty związane z postępowaniem wysokie. W takiej formie instytucja upadłości konsumenckiej nie spełniała swojego celu.  Dopiero ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1306), osiągnięto pierwotnie zakładany cel, tj.  oddłużenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Oddłużenie dłużnika

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (t. j. Dz. U. 2015, poz. 233 wraz z późn. zm.) postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.
Tym samym ustawodawca sam rozstrzygnął, że upadłość konsumencka polega przede wszystkim na oddłużeniu dłużnika (funkcja oddłużeniowa), a dopiero na drugim miejscu i to pod warunkiem, że jest to możliwe, upadłość konsumencka polega na zaspokojeniu roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Z przepisu tego wynika jasno, że w przeciwieństwie do upadłości przedsiębiorców, ustawodawca daje priorytet funkcji oddłużeniowej, pozostawiając funkcję windykacyjną na drugim miejscu.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej jest ich oddłużenie (umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli).

W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1306), druk Sejmu VII kadencji nr 2265, ustawodawca wskazał, że wprowadzane zmiany w przepisach o upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mają ułatwić dostęp do upadłości konsumenckiej, aby w ten sposób przywrócić dłużnikom m.in. możliwość powrotu do legalnego obrotu gospodarczego.

Kto nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej

Należy jednak zwrócić uwagę, że nie dla każdej osoby fizycznej upadłość konsumencka polegać będzie na umorzeniu zadłużeń, dla niektórych z konsumentów złożenie wniosku o upadłość może skończyć się jego oddaleniem. Z grupy tej będą wyłączeni na przykład ci dłużnicy, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyli jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa /o innych wyjątkach opiszę szczegółowo w dalszych artykułach/.

Nie wszystko podlega umorzeniu

Mówiąc o funkcji oddłużeniowej upadłości konsumenckiej należy również pamiętać, że nie wszystkie z zobowiązań podlegają umorzeniu w toku tego postępowania.

Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze:

 • alimentacyjnym,
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby,
 • niezdolności do pracy,
 • kalectwa lub śmierci,
 • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny
 • wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie
 • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Katalog zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu jest zamknięty i nie podlega interpretacji rozszerzającej.

Mam nadzieję, że w przystępny sposób nakreśliłam Państwu na czym polega upadłość konsumencka. Nasza kancelaria specjalizuje się w tej tematyce. Specjalnie dla naszych czytelników zamieszczamy wzór wniosku o upadłość konsumencką.

WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ WZÓR

ZAMAWIAM KONSULTACJĘ

NA CZYM POLEGA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA