Skip to main content

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Restrukturyzacja przedsiębiorstw choć może być trudna i długotrwała, to może być nową szansą dla niejednego przedsiębiorstwa z problemami finansowymi. Skuteczna restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest korzystna i dla dłużnika i dla wierzycieli. Może również być bardziej efektywna niż przedłużające się postępowanie upadłościowe.

Postępowanie restrukturyzacyjne i jego znaczenie

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest przeprowadzenie działań, które pozwolą na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.
Cel ten, może być osiągnięty albo poprzez zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami albo poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych. Prawo restrukturyzacyjne wskazuje, że dłużnik ma możliwość zawarcia układu z wierzycielami w ramach jednego  z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, tj.:

 • postępowania o zatwierdzenie układu,
 • przyśpieszonego postępowania układowego,
 • postępowania układowego,
 • postępowania sanacyjnego.

Wspólnym mianownikiem tych postępowań jest układ, czyli restrukturyzacja zadłużenia za zgodą wierzycieli. Zgoda wierzycieli musi być wyrażona w ilości wymaganej przez prawo restrukturyzacyjne. Natomiast to co odróżnia od siebie te postępowania to przede wszystkim zakres ochrony dłużnika przed wierzycielami. Im większy zakres ochrony dłużnika przed wierzycielami, tym mniejszy zakres uprawnień zarządczych po stronie dłużnika.

Zdolność restrukturyzacyjna

Ustawa wskazuje, że zdolność restrukturyzacyjną posiadają:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj. osoby fizyczne (również te które, nie dopełniły obowiązku rejestracyjnego), osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi, ale ustawa przyznała im zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Zdolność restrukturyzacyjną posiadają także stowarzyszenia i fundacje o charakterze non profit o ile prowadzą one jakąkolwiek działalność przynoszącą przychód,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 • wspólnicy spółki partnerskiej.

Przy zdolności restrukturyzacyjnej, warto zwrócić uwagę na podmioty, które posiadają zdolność restrukturyzacyjną ale nie posiadaj zdolności upadłościowej i są to:

 • publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej,
 • instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą,
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej,
 • uczelnie.

Zdolności restrukturyzacyjnej nie posiadają, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy prawo restrukturyzacyjne m.in. Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, banki krajowe, Bank Gospodarstwa Krajowego, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń   i zakłady reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe itd.

Pomoc prawna w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Przeprowadzenie restrukturyzacji wymaga nie tylko aktywności i starań po stronie dłużnika. Dla skutecznego otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i jego kontynuowania niezbędne jest również profesjonalne doradztwo. Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie restrukturyzacji na terenie Warszawy, całej Polski m.in. w:

• doradztwa w wyborze najkorzystniejszego postępowania restrukturyzacyjnego;
• przygotowania wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
• przygotowania propozycji układowych i wstępnych planów restrukturyzacyjnych, a także wszelakich wniosków i pism, które mogą wystąpić w toku postępowania;
• doradztwa podmiotom będącym w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego;
• reprezentacji dłużników w postępowaniu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przed sądami na terenie całej Polski a także wierzycieli w toku postępowań;
• doradztwa i reprezentacji dłużników, których wierzyciel złożył wniosek o upadłość.