Site icon Kancelaria Wróblewska

Uprawnienie syndyka do wytoczenia powództwa przeciw członkowi zarządu o naprawienie szkody

Uprawnienie syndyka do wytoczenia powództwa przeciw członkowi zarządu o naprawienie szkody

Rozstrzygnięcie omawianego orzeczenia Sądu Najwyższego, zapadło na kanwie sprawy, w której syndyk wytoczył powództwo członkowi zarządu o odszkodowanie ale na podstawie art. 293 § 1 k.s.h a nie na podstawie art. 415 k.c.  Dla wyjaśnienia. Oba przepisy rzeczywiście dotyczą dochodzenia odszkodowania, ale w przepisach tych mowa jest o różnych typach roszczeń odszkodowawczych. Mają one odmienne funkcje prawne i inny jest ciężar dowodu. Pytanie więc, na której z tych podstaw syndyk może oprzeć powództwo odszkodowawcze a jeżeli właściwą podstawą jest art. 293 § 1 k.s.h, to czy syndyk może je wytoczyć bez uchwały zgromadzenia wspólników?

W ocenie Sądu Apelacyjnego, który rozstrzygał sprawę, podstawą rozstrzygnięcia nie może być art. 293 § 1 k.s.h., ponieważ wymaga on, stosownie do art. 228 pkt 2 k.s.h., podjęcia uchwały wspólników w tym przedmiocie. Ponadto Sąd Apelacyjny wskazał, że uprawnienie syndyka do dochodzenia naprawienia szkody określa art. 300 k.s.h. a nie art. 293 § 1 k.s.h.

Z powyższym nie zgodził się Sąd Najwyższy. Zgodnie z wyrokiem z dnia 08 maja 2019 r., sygn. akt V CSK 207/18 (http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20CSK%20207-18-1.pdf):

Orzeczenie ponad żądanie

Przy okazji rozpoznawania sprawy: Sąd Najwyższy po raz kolejny wskazał, że co do zasady sąd nie jest związany wskazaną w pozwie podstawą prawną roszczenia. Powołanie takiej podstawy nie jest obowiązkowe, nawet wówczas, gdy strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. Jednak, warunkiem orzeczenia na innej niż przytoczona przez powoda podstawie jest to, aby okoliczności faktyczne, na jakie się powołał, to uzasadniały, aby ich rozumienie było takie samo, albo co najmniej bardzo podobne, a zasądzone świadczenie musi być takie samo.

Exit mobile version