Skip to main content

Postępowanie upadłościowe

postępowanie upadłościoweKancelaria oferuje pomoc prawną na każdym etapie postępowania upadłościowego likwidacyjnego oraz upadłościowego układowego, tj. od przygotowania i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, aż po wykreślenie dłużnika z rejestru przedsiębiorców. Pomagamy w przygotowaniu propozycji układowych.

 

Postępowanie upadłościowe i jego znaczenie

Postępowanie upadłościowe to procedura, której zadaniem jest stworzenie przedsiębiorcom, którzy zaprzestali płacenia swoich długów, warunków pozwalających na całkowite zaspokojenie wierzycieli oraz zwiększenie możliwości zachowania przedsiębiorstwa i jego działalności. Odnosi się więc ono do tych przedsiębiorców, którzy już stali się niewypłacalni, lub tych, którym ta niewypłacalność dopiero grozi.

Przesłanka ogłoszenia upadłości

Powodem ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Jest to sytuacja, gdy dłużnik nie  wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań lub gdy przekroczą one wartość jego majątku.

Ogłoszenia upadłości dokonuje sąd, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań dłużnika przekracza 3 miesiące, chyba, że dłużnik swoich zobowiązań niewykonuje w sposób trwały, a wierzyciele mogą być w tej sytuacji dodatkowo pokrzywdzeni. W takiej sytuacji ogłoszenia upadłości może domagać się każdy z wierzycieli.

Wniosek w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się na skutek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane dłużnika
  • miejsce przedsiębiorstwa
  • okoliczności uzasadniające złożenie wniosku
  • uprawdopodobnienie wyżej wskazanych okoliczności

Niekiedy wymagane są dodatkowe dokumenty, co reguluje właściwa ustawa.

Ogłoszenie upadłości i jej konsekwencje

Upadły obowiązany jest wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek wraz z księgami handlowymi oraz wszelką korespondencję i dokumenty. Musi też udzielać sędziemu komisarzowi oraz ustanowionemu syndykowi masy upadłości wszelkich informacji i wyjaśnień.

Pomoc prawna w postępowaniu upadłościowym

Reprezentujemy zarówno niewypłacalnych dłużników, jak i wierzycieli. Świadczymy również pomoc prawną przedsiębiorcom broniącym się przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzycieli. Doradzamy nadzorcom sądowym, zarządcom, syndykom masy upadłości w sprawach związanych zarządem masy upadłości, windykacją wierzytelności upadłego.

Reprezentujemy upadłego, wierzyciela i syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniach sądowych związanych z zaskarżaniem czynności prawnych dokonanych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości.

Proszę pamiętać, że nasza kancelaria jest zawsze gotowa do pomocy prawnej nawet w trudnych sprawach upadłościowych. Można polegać na naszym doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu.

 

ZAMAWIAM KONSULTACJĘ

DOWIEDZ SIĘ JAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ FIRMY