Skip to main content

Postępowanie egzekucyjne

postępowanie windykacyjne, postępowanie egzekucyjne

Kancelaria prowadzi wyspecjalizowaną praktykę w zakresie postępowania egzekucyjnego w ramach której oferujemy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania: egzekucyjnego, zabezpieczającego, a także w toku sporów sądowych z powództwa przeciwegzekucyjnego.

 

Etapy postępowania egzekucyjnego

Zasadniczo postępowanie egzekucyjne możemy podzielić na trzy podstawowe etapy.

  • Pierwszy etap stanowi postępowanie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że na tym etapie dłużnik otrzymuje informację na jakiej podstawie będzie poddawany egzekucji.
  • Drugi etap to już prowadzenie postępowania egzekucyjnego, czyli egzekucja z majątku dłużnika.
  • Trzecim etapem jest postępowanie podziałowe, gdzie następuje podział uzyskanej sumy z majątku dłużnika. Ma to swoje zastosowanie szczególnie tam, gdzie majątek dłużnika nie pozwalana pokrycie wszystkich zobowiązań dłużnika.

Wsparcie Radcy Prawnego

Naszym Klientom przeciwko którym prowadzone są postępowania egzekucyjne zapewniamy prawidłowy przebieg egzekucji, podejmujemy działania zmierzające do ochrony ich praw, w szczególności poprzez zaskarżanie bezprawnych czynności organów egzekucyjnych czy sporządzenie pism w zakresie nadzoru samorządowego nad komornikiem. Reprezentujemy dłużników w postępowaniach o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji.

Doradztwo prawne i reprezentacja

Naszym Klientom, z wniosku których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne doradzamy w zakresie wyboru najskuteczniejszego sposobu egzekucji. Nadzorujemy skuteczność i szybkość odzyskiwania należności lub jej zabezpieczenia. Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach o uznanie za bezskuteczne w stosunku do nich czynności prawnych dłużników dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Monitorowanie należności

Biorąc pod uwagę poziom złożoności postępowań egzekucyjnych ułatwiamy klientom weryfikację wpłat od dłużników. Kancelaria prowadzi zarówno w procesie przed egzekucyjnym jak i w toku egzekucji monitoring terminowości regulowania należności.

Proszę pamiętać, że nasza kancelaria jest zawsze gotowa do pomocy prawnej nawet w trudnych sprawach egzekucyjnych. Można polegać na naszym doświadczeniu. Zapraszamy do kontaktu.

 

ZAMAWIAM KONSULTACJĘ

Postępowanie egzekucyjne

W języku powszechnym postępowanie egzekucyjne nazywane jest częściej postępowaniem komorniczym. Z pewnością dlatego, że prowadzi je komornik –  funkcjonariusz publiczny którego zadaniem jest przymusowe wyegzekwowanie orzeczeń sądowych.  Nie mniej trzeba zwrócić uwagę, że zgodnie z kodeksem podstępowania cywilnego mamy dwie grupy organów egzekucyjnych. Są nimi: sądy rejonowe i komornicy.

Sądy rejonowe są nie tylko organem egzekucyjnym. Pełnią one również funkcję nadzorczą w stosunku do działalności komorników. Funkcja nadzorcza odnosi się m.in. do rozpoznawania skarg na czynności komornika.  Natomiast jako organ egzekucyjny, sąd rejonowy występuje w egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, o czym poniżej.

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest zawsze na podstawie tytuł wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł  egzekucyjny zaopatrzony w klauzule wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Dla przykładu: tytułem wykonawczym będzie nakaz zapłaty opatrzony w klauzulę wykonalności lub akt notarialny w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej opatrzony w klauzulę wykonalności.

Innymi słowy,  podstawowym celem egzekucji jest przymusowe wyegzekwowanie należności  lub też określonego rodzaju zachowania (np. działania, powstrzymanie się od działania) od zobowiązanego.

Czego konkretnie może dotyczyć postępowanie egzekucyjne?

Należność pieniężna

Zdecydowana większość wszystkich postępowań egzekucyjnych dotyczy żądań płatności. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy w związku z zawartą umową lub na przykład w wyniku orzeczenia sądu o obowiązku naprawienia szkody dłużnik zobowiązany jest do określonego świadczenia pieniężnego, ale go nie realizuje. W takiej sytuacji wierzyciel ma prawo do wystąpienia do sądu o wydanie orzeczenia (nakazu zapłaty lub wyroku). Następnie orzeczeniu nadawana jest klauzula wykonalności, które są podstawą do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Merytoryczne rozpoznanie sprawy przez sąd, zakończone np. wyrokiem nie będzie potrzebne, jeżeli tytułem egzekucyjnym będzie akt notarialny w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej. W tym ostatnim przypadku rola sądu ograniczy się do nadania klauzuli wykonalności temu aktowi notarialnemu.

Najczęściej stosowanymi sposobami egzekucji świadczeń pieniężnych są: egzekucja z wynagrodzenia za pracę, zajęcia rachunku bankowego lub innych wierzytelności, egzekucja z ruchomości lub nieruchomości, ułamkowej jej części, użytkowania wieczystego czy też ze statków morskich.

Należność niepieniężna

Rzadziej spotykaną sytuacją jest sytuacja w której jedna osoba jest zobowiązana do wykonania świadczenia niepieniężnego na rzecz drugiej osoby lub przekazania jej określonej rzeczy. Jeśli treść zobowiązania nie zostanie zrealizowana, możliwe jest przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, którego celem będzie wyegzekwowanie usługi lub przekazania rzeczy, tj. wyegzekwowanie świadczenia niepieniężnego. W takiej sytuacji postępowanie egzekucyjne może mieć charakter nie wymagający udziału komornika, ponieważ sąd może przymusem nakłonić dłużnika do przekazania rzeczy lub wykonania usług na przykład poprzez nakładanie grzywien. Jeśli takie działanie jest nieskuteczne lub jeśli jest ono uznane za nieadekwatne do sytuacji, możliwe jest wykonanie typowej egzekucji pieniężnej, której przedmiotem będzie równowartość świadczeń niepieniężnych wraz z kosztami spowodowanymi przez brak takich świadczeń.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych będzie więc dotyczyć: obowiązku wydania rzeczy ruchomej, nieruchomości, statku. Może ona również dotyczyć realizacji obowiązku opróżnienia pomieszczenia, wykonania czynności, którą za dłużnika może wykonać inna osoba, wykonanie czynności, której inna osoba od dłużnika nie może wykonać i której wykonanie zależy od jego woli, zaniechanie pewnej czynności lub nieprzeszkadzanie czynności wierzyciela, zniesienie współwłasności nieruchomości na drodze sprzedaży publicznej.

Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

Kolejny tryb postępowania egzekucyjnego dotyczy sytuacji, w której współwłaściciele nieruchomości nie są w stanie porozumieć się co do jej wspólnego korzystania z nieruchomości, nie potrafią na drodze polubownej dokonać podziału nieruchomości pomiędzy sobą chociażby przez wyodrębnienie jej fragmentów, jak również nie są w stanie sprzedać nieruchomości i podzielić się środkami ze sprzedaży. To postępowanie będzie miało zastosowanie do: nieruchomości, ułamkowej części nieruchomości, użytkowania wieczystego, statków morskich, własnościowego spółdzielczego praw do lokalu, odrębnej własności lokalu albo domów jednorodzinnych. Egzekucję w celu zniesieniu współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej stosuje się także we celu wykonania orzeczenia sądu w sprawie podziału majątku wspólnego oraz w sprawie działu spadku.

Przepisy regulujące ten tryb egzekucji, stanowią, że w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na podstawie tytułu wykonawczego, a mającym na celu zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości ze zmianami wskazanymi w artykułach poniższych. To odpowiednie zastosowanie przepisów o egzekucji z nieruchomości będzie dotyczyło przede wszystkim przepisów regulujących: opis i oszacowanie, licytacji, przybicia, przysądzenia własności.

Pozew o przymusowe zniesienie współwłasności nieruchomości może być wniesiony zawsze przez każdego ze współwłaścicieli, ale jest to ogólnie metoda niepolecana ze względu na jej koszty. Zaleca się poszukiwanie metod polubownych. Postępowanie egzekucyjne polega tutaj bowiem na przymusowej sprzedaży nieruchomości przez komornika na licytacji, a następnie na podziale zysku pomniejszonego o koszty sądowe i koszty licytacji pomiędzy współwłaścicieli odpowiednio do ich udziału w nieruchomości.

Egzekucja i jej ograniczenia

Co do zasady, możliwe jest zajęcie w procesie egzekucji całego majątku dłużnika oraz nieruchomości i ruchomości, które znajdują się w posiadaniu dłużnika niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. Jeśli dłużnik wskaże, że dom, w którym mieszka, nie jest jego własnością, właściciel zostanie powiadomiony o fakcie zajęcia nieruchomości i zostanie rozpoczęte powstępowanie wyjaśniające mające na celu ustalić, czy sytuacja własnościowa nie została stworzona fikcyjnie w celu unikania egzekucji.

Typowym pierwszym celem komornika są zawsze oczywiście oszczędności pieniężne, jak również wszelkiego rodzaju należności np. z tytułu wynagrodzenia czy też pobieranego świadczenia emerytalnego. Trzeba jednak mieć na uwadze, że środki w wysokości odpowiadającej minimalnej pensji w ujęciu miesięcznym są zwolnione z egzekucji. Osoby nie posiadające stałych dochodów muszą mieć na koncie środki na przynajmniej 2 tygodnie życia. Niektóre świadczenia pieniężne w  ogóle nie podlegają egzekucji niezależnie od kwoty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM