Skip to main content

Na czym polega upadłość konsumencka

Na czym polega upadłość konsumencka

 

Upadłość konsumencka nie jest nową instytucją prawa, gdyż została wprowadzona ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1572). Ustawodawca założył, że możliwość oddłużenia osób osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie dobrym rozwiązaniem. Trudno się nie zgodzić z tym założeniem, jednak nawet po kilku latach od wejścia w życie ustawy wiele osób nadal nie wie na czym polega upadłość konsumencka.

Początkowo przesłanki ogłoszenia upadłości były zbyt restrykcyjne, a koszty związane z postępowaniem wysokie. W takiej formie instytucja upadłości konsumenckiej nie spełniała swojego celu.  Dopiero ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1306), osiągnięto pierwotnie zakładany cel, tj.  oddłużenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Oddłużenie dłużnika

 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (t. j. Dz. U. 2015, poz. 233 wraz z późn. zm.) postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.
Tym samym ustawodawca sam rozstrzygnął, że upadłość konsumencka polega przede wszystkim na oddłużeniu dłużnika (funkcja oddłużeniowa), a dopiero na drugim miejscu i to pod warunkiem, że jest to możliwe, upadłość konsumencka polega na zaspokojeniu roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Z przepisu tego wynika jasno, że w przeciwieństwie do upadłości przedsiębiorców, ustawodawca daje priorytet funkcji oddłużeniowej, pozostawiając funkcję windykacyjną na drugim miejscu.

 

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

 

W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej jest ich oddłużenie (umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli).

W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1306), druk Sejmu VII kadencji nr 2265, ustawodawca wskazał, że wprowadzane zmiany w przepisach o upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mają ułatwić dostęp do upadłości konsumenckiej, aby w ten sposób przywrócić dłużnikom m.in. możliwość powrotu do legalnego obrotu gospodarczego.

 

Kto nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej

 

Należy jednak zwrócić uwagę, że nie dla każdej osoby fizycznej upadłość konsumencka polegać będzie na umorzeniu zadłużeń, dla niektórych z konsumentów złożenie wniosku o upadłość może skończyć się jego oddaleniem. Z grupy tej będą wyłączeni na przykład ci dłużnicy, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyli jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa /o innych wyjątkach opiszę szczegółowo w dalszych artykułach/.

 

Nie wszystko podlega umorzeniu

 

Mówiąc o funkcji oddłużeniowej upadłości konsumenckiej należy również pamiętać, że nie wszystkie z zobowiązań podlegają umorzeniu w toku tego postępowania.

Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze:

  • alimentacyjnym,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby,
  • niezdolności do pracy,
  • kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny
  • wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Katalog zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu jest zamknięty i nie podlega interpretacji rozszerzającej.

Mam nadzieję, że w przystępny sposób nakreśliłam Państwu na czym polega upadłość konsumencka. Nasza kancelaria specjalizuje się w tej tematyce. Specjalnie dla naszych czytelników zamieszczamy wzór wniosku o upadłość konsumencką.

 

WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ WZÓR

ZAMAWIAM KONSULTACJĘ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *