Skip to main content

Blog

Postępowanie sanacyjne a postępowanie egzekucyjne

Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.

Postępowanie sanacyjne jako jedno z postępowania restrukturyzacyjnego ma być „antidotum”
na problemy finansowe firmy. Oczywiste jest więc, że wobec takich firm będą toczyły się już
postępowania sądowe, egzekucyjne. Trzeba jednak pamiętać, że w postępowaniu
restrukturyzacyjnym, stopień ochrony dłużnika przed wierzycielami jest różny w zależności
od rodzaju postępowania. Dla wyjaśnienia, nie chodzi o uniknięcie spłaty zobowiązania ale o
zapewnienie dłużnikowi spokoju w okresie przed restrukturyzacją właściwą. W niniejszym
opracowaniu zajmę się „ochroną dłużnika przed wierzycielami” w postępowaniu
sanacyjnym.

Czytaj więcej

Przygotowana likwidacja (pre pack)

Przygotowana likwidacja (pre pack)

W przygotowanej likwidacji, to sam dłużnik poszukuje nabywcy i uzgadnia warunki sprzedaży. Znalezienie kontrahenta jeszcze przed ogłoszeniem upadłości dłużnika, ma swoje zalety. Przygotowana likwidacja pozwalana na znaczne skrócenie okresu likwidacji zadłużonego przedsiębiorstwa. Skrócenie czasu likwidacji przedsiębiorstwa to lepsze zaspokojenie wierzycieli, to zmniejszanie kosztów postępowania upadłościowego, to nabycie przez inwestora przedsiębiorstwa ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej, bez zobowiązań

Czytaj więcej

odpowiedzialność członków zarządu spółki

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania spółki

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. charakteryzuje się tym, że członkowie zarządu spółki odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania majątkiem osobistym, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, a także gdy wierzyciel nie uzyska zaspokojenia swojej należności w toku postępowania upadłościowego.

Czytaj więcej

plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Plan spłaty wierzycieli określa sąd w formie postanowienia po wykonaniu ostatecznego planu podziału masy upadłości i po wysłuchaniu upadłego, syndyka, wierzycieli. Wbrew przeświadczeniu wielu osób, sąd nie jest związany ani stanowiskiem syndyka, ani upadłego ani wierzycieli, mimo że wysłuchanie tych osób jest obligatoryjne. Sąd nie jest związany również jednomyślnym stanowiskiem upadłego i wierzycieli, chociaż wydaje się, że tą okoliczność sąd powinien brać pod uwagę.

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka zakończona sukcesem

Złożony przez naszą kancelarię wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec naszej Klientki będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zakończył się pozytywnie! Wniosek złożyliśmy w dniu 26 lipca 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Opolu V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa.

Każda sprawa ma indywidualny charakter i odmienne okoliczności. W tej konkretnej sprawie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, obejmował również zobowiązania naszej Klientki, które powstały w okresie i w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.  Jak już wskazaliśmy w jednym z wpisów na naszym blogu, upadłość konsumencka jej dedykowana (co do zasady) osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednak w tej sprawie Sąd nie miał żadnych zastrzeżeń do tego, że wniosek o ogłoszenie upadłości naszej Klientki jest jak najbardziej uzasadniony.
Czytaj więcej

upadłość konsumencka małżonków

Upadłość konsumencka małżonków

Upadłość konsumencka małżonków

upadłość konsumencka małżonkówWpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na stosunki majątkowe małżeńskie to bardzo często poruszany temat na konsultacjach z naszymi klientami. Zasadą jest, że każdy z małżonków zachowa swój majątek nabyty przed zwarciem związku małżeńskiego. Majątek nabyty w trakcie trwania związku małżeńskiego, tylko wówczas ,  gdy przed zawarciem małżeństwa została zawarta umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową. W pozostałych sytuacjach sprawa już nie jest tak klarowana. W przypadku pytań i niejasności zapraszamy do kontaktu.

Czytaj więcej

jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym, które składa się na formularzu urzędowym. Jego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2276). Elementy, które powinien zawierać określa natomiast ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 j.t. wraz z późn. zm). Zapraszamy do zapoznania się z treścią niniejszego artykułu, gdzie wyjaśnimy Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką.
Czytaj więcej

Na czym polega upadłość konsumencka

Na czym polega upadłość konsumencka

 

Upadłość konsumencka nie jest nową instytucją prawa, gdyż została wprowadzona ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1572). Ustawodawca założył, że możliwość oddłużenia osób osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie dobrym rozwiązaniem. Trudno się nie zgodzić z tym założeniem, jednak nawet po kilku latach od wejścia w życie ustawy wiele osób nadal nie wie na czym polega upadłość konsumencka.

Czytaj więcej